Học bài 24h - Học miễn phí, thi điểm cao

Đề 5 - Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án

I. Nối.

1. river    2. rainbow           3. rabbit        4. Sail

5. sea      6. singing             7. sand         8. road

 

 

II. Chọn đáp án đúng.

 

 

 

III. Điền vào chỗ trống

a) I can see a……teddy bear……. 

b) I can see a ……………………….. 

c) I can see a…………………………… 

d) She’s ……………………………….. 

IV. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa

Đáp án & Thang điểm

I.

1. C 2. H 3. F 4. G
5. B 6. A 7. D 8. E

II.

1. b 2. b 3. a 4. b 5. a

III.

a. beach b. sea c. sail d. singing/ a singer

IV.

1. sand 2. sail 3. sea 4. popcorn 5. pizza