Học bài 24h - Học miễn phí, thi điểm cao

Đề 4 - Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) bằng

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 2: Chữ số 6 trong số 269 857 chỉ

A. 600    B. 6 000    C. 60 000     D. 600 000

Câu 3: Rút gọn phân số 45/105 để được phân số tối giản

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 4: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 106dm2 8cm2 = .......... cm2

A. 1068     B. 10608     C. 10680     D. 16008

Câu 5: Chọn đáp án đúng?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 6: Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2     B. 240 m2     C. 12m2     D. 24dm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 2 (3 điểm):

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 72m. Chiều rộng bằng Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) chiều dài.

a) Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật

b) Người ta trồng ngô trên thửa ruộng đó, tính ra bình quân 1m2 đất thu được Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) kg ngô. Hỏi cả thửa rưởng đó thu được bao nhiêu ki-lô-gam ngô ?

Câu 3 (2 điểm): Tích của hai số là 1728. Nếu giữ nguyên thừa số thứ hai, giảm thừa số thứ nhất đi 5 đơn vị thì được tích mới là 1488. Tìm hai số đó.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C C D B B A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4)Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 2 (3 điểm):

a) Chiều rộng thửa ruộng

72 : 4 = 18 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật

72 x 18 = 1296 (m2)

b) Thửa ruộng thu hoạch được

1296 x Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) = 144(kg)

Đáp số:

a) 1296 m2

b)144 kg

Câu 3 (2 điểm):

Tích cũ hơn tích mới: 1728 -1488 = 240

Nếu giảm thừa số thứ nhất 5 đơn vị thì tích giảm đi 5 lần thừa số thứ hai.

Vậy 5 lần thừa số thứ hai là 240.

Số thứ hai: 240 : 5 = 48

Số thứ nhất: 1728 : 48 = 36