Học bài 24h - Học miễn phí, thi điểm cao

Đề 4 - Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Đoạn thẳng AC chiếm số phần trăm đoạn thẳng AB là :

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4) | Đề thi Toán 5 có đáp án

A. 60%     B.40%

C. 3%     D. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4) | Đề thi Toán 5 có đáp án%

Câu 2: (0,5 điểm) 34650kg = ....tấn. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

A. 3465     B. 346,5

C. 34,65     D. 3,465

Câu 3: (0,5 điểm) Chữ số 1 trong số thập phân 4,519 có giá trị là :

A. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4) | Đề thi Toán 5 có đáp án        B. 10

C. 1        D. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4) | Đề thi Toán 5 có đáp án

Câu 4: (0,5 điểm) Tìm số tự nhiên X biết: 53,91 < X x 9 < 54,09

A. X = 5     B. X = 6

C. X = 7     D. X = 6

Câu 5: (0,5 điểm) Nhà An nuôi 50 con vịt , số vịt nhà An bằng 25% số vịt nhà Bình . Hỏi nhà Bình nuôi bao nhiêu con vịt ?

A. 200     B. 100

C. 150     D. 25

Câu 6: ( 0,5 điểm) Hỗn số Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4) | Đề thi Toán 5 có đáp án viết dưới dạng phân số là :

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4) | Đề thi Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 46,83 - 29,57

b) 35,16 + 26,84

c) 43,21 x 5,7

d) 16,65 : 3,7

Câu 2: (2 điểm) Tìm X:

a) X x 3 = 8,4

b) 266,22 : X = 7,83

Câu 3: (2 điểm )Một cửa hàng có 3,5 tấn gạo , đã bán được

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4) | Đề thi Toán 5 có đáp án số gạo đó. Hỏi :

 

a. Cửa hàng còn lại bao nhiêu tấn gạo chưa bán ?

b. Số gạo đã bán chiếm bao nhiêu phần trăm số gạo của cửa hàng trước khi bán ?

Câu 4: (1 điểm) Tính nhanh

a. 234,56 x 55,4 + 234,56 x 44,6

b. 467,8 x 123,5 -22,5 x 467,8 - 467,8

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B C D D A C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a) 46,83 - 29,57= 17,26

b) 35,16 + 26,84 =62

c) 43,21 x 5,7 = 246,297

d) 16,65 : 3,7 = 4,5

Câu 2: (2 điểm) (Mỗi câu đúng cho 1 điểm )

a) X x 3 = 8,4

⇔X = 8,4:3

⇔X = 2,8

b) 266,22 : X = 7,83

⇔X = 266,22: 7,83

⇔X = 34

Câu 3:(2 điểm)

a. Số gạo cửa hàng đã bán là :

3,5 x Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4) | Đề thi Toán 5 có đáp án = 2,1 ( tấn) ( 0,5 điểm)

Cửa hàng còn lại số tấn gạo chưa bán là :

3,5 – 2,1 =1,4 ( tấn) ( 0,5 điểm)

b. Tỉ số phần trăm của số gạo đã bán và số gạo trước khi bán là:

2,1 : 3,5 = 0,6 ( 0,5 điểm)

Ta có: 0,6 = 60% ( 0,25 điểm)

Đáp số : a. 1,4 tấn ; b. 60% ( 0,25 điểm)

Câu 4: (1 điểm)

a. 234,56 x 55,4 + 234,56 x 44,6

= 234,56 x (55,4 + 44,6)

= 234,56x 100

= 23456 ( 0,5 điểm)

b. 467,8 x 123,5 - 22,5 x 467,8 - 467,8

= 467,8 x(123,5 -22,5-1)

= 467,8 x100

= 46780 ( 0,5 điểm)