Học bài 24h - Học miễn phí, thi điểm cao

Đề 3 - Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án

I. Đọc và nối từ với tranh cho đúng (2,5đ)

II. Khoanh tròn vào từ đúng dưới mỗi tranh (3đ)

 

 

 

III. Hãy viết thêm một con chữ còn thiếu ở mỗi từ để được từ đầy đủ (1đ)

 

IV. Hãy tập viết các từ sau (4đ)

Mother ______________________

Father ______________________

Sun ______________________

Window ______________________

V. Điền chữ cái còn thiếu trong bảng chữ cái Tiếng Anh sau (2đ)

a         _         c         d          e          f          _        h          i

j         k          _        m          n        o          p         q         _

s         t          u        _          w         x          y         z

VI. Điền chữ cái còn thiếu vào các từ sau (3đ)

1. _ pple          2. _ at

3.  h_ n           4. g_ at

5. b_ n            6. _ ook

7. j_ g              8. mo_ key

9.  p_ ncil        10. r_ t

VII. Nối từ Tiếng Anh ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B (3đ)

 

VIII. Điền các từ cho sẵn vào chỗ trống trong câu (2đ)

monkey         have            like           you

1. I …………………. a pen.

2. Where is the …………………….? ⇒ It’s in the tree.

3. An apple for ………………..

4. I …………………. to fish with my father.

IX. Tô màu cho tranh theo hướng dẫn (2đ)

1. Chicken: yellow

2. Cloud: blue

3. Sun: orange

4. House: brown

5. Flowers: pink and purple

Đáp án & Thang điểm

I.

1 – G 2 – I 3 – H 4 – C 5 - J
6 – D 7 – E 8 – A 9 – F 10 - B

II.

1. jump 2. star 3. knee 4. lion
5. ball 6. horse 7. pencil 8. hen
9. apple 10. dog 11. candy 12. book

III.

1. umbrella 2. sun 3. book 4. monkey

V.

b - g - l - r – v

VI.

1.apple 2. cat 3. hen 4. goat 5. bin
6. book 7. jog 8. monkey 9. pencil 10. rat

VII.

1. B 2. A 3. E 4. D 5. C
6. G 7. F 8. J 9. I 10. H

 VIII.

1. have 2. monkey 3. you 4. like

IX.

1. vàng 4. nâu
2. xanh da trời 5. hồng và tím
3. cam