Học bài 24h - Học miễn phí, thi điểm cao

Đề 3 - Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Số thập phân 35,08 đọc là:

A. Ba năm phẩy tám

B. Ba mươi lăm phẩy không tám

C. Ba năm phẩy không tám

D. Ba mươi năm phẩy không tám

Câu 2: (0,5 điểm) Không phẩy một trăm hai mươi sáu viết là:

A. 0,126     B. 126

C. 01,126     D. 126, 0

Câu 3: (0,5 điểm) Dãy số nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 42,538; 41,835; 42,358

B. 42,538; 42,358; 41,835

C. 41,835; 42,538; 42,358

D. 41,835; 42,358; 42,538

Câu 4: (1 điểm) Trong bể có 25 con cá, trong đó có 10 con cá chép. Tỉ số phần trăm giữa số cá chép và số cá trong bể là:

A. 10 %    B. 15 %

C. 40 %     D. 66,7 %

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm giá trị của x sao cho: x – 1,27 = 13,5 : 4,5

A. 4,27     B. 1,73

C. 173     D. 1,37

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a) 2ha 45 m2 = …………….m2

b) Cạnh của một hình vuông là 2,5 cm thì diện tích của nó là: …………… cm2

c) Hai số có tổng bằng 126 và thương của chúng là 2

Số lớn là………………. Số bé là:……………………….

d) Số tự nhiên bé nhất có 4 chữ số được viết bởi các chữ số 2,0,1.9 mà chia hết cho 3 là: …………………………..

Câu 2: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 146,34 + 521,85

b) 745,5 - 14,92

c) 25,04 x 3,5

d) 66,15 : 63

Câu 3: (1,5 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5 m2, chiều rộng 9,5 m. Tính chu vi mảnh đất đó.

Câu 4: (1,5điểm) Mua 2,5 lít dầu hết 30000 đồng. Hỏi giá tiền 1 lít dầu là bao nhiêu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm riêng câu 4 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B A D C A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính (Mỗi chỗ điền đúng cho 0,5 điểm)

a) 2ha 45 m2 = 20045m2

b) Cạnh của một hình vuông là 2,5 cm thì diện tích của nó là: 6,25cm2

c) Hai số có tổng bằng 126 và thương của chúng là 2

Số lớn là: 84

Số bé là: 42

d) Số tự nhiên bé nhất có 4 chữ số được viết bởi các chữ số 2,0,1.9 mà chia hết cho 3 là: 1029

Câu 2: (2 điểm)

a) 146,34 + 521,85 = 668,19

b) 745,5 - 14,92 = 730,58

c) 25,04 x 3,5 = 87,64

d) 66,15: 63 = 1,05

Câu 3: (1,5 điểm)

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :

161,5 : 9,5 = 17 (m) (0,5 điểm)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

(17 + 9,5) x 2 = 53(m) (0,75 điểm)

Đáp số : 53 m (0,25 điểm)

Câu 4: (1,5 điểm)

Cách 1: Bài giải

5 lít dầu gấp 2,5 lít dầu số lần là :

5 : 2,5 = 2( lần) (0,5 điểm)

Giá tiền mua 5 lít dầu là :

125 000 x2 = 250 000(đồng) (0,75 điểm)

Đáp số : 250 000 đồng (0,25 điểm)

Cách 2: Bài giải

Giá tiền mua 1 lít dầu là :

125 000 : 2,5 = 50 000( đồng)

Giá tiền mua 5 lít dầu là :

50 000 x 5 = 250 000 (đồng)

Đáp số : 250 000 đồng