Học bài 24h - Học miễn phí, thi điểm cao

Đề 3 - Đề thi Học kì 1 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trong các số 5 784; 6 874; 6 784; 6748 số lớn nhất là:

A. 5785     B. 6 784    C. 6 874    D. 6748

Câu 2: Số “hai mươi ba triệu chín trăm mười” được viết là:

A. 23 910     B. 23 000 910     C. 23 0910 000     D. 2 300 910

Câu 3: 10 dm2 2cm2 = ......cm2

A. 1002 cm2     B. 102 cm2    C. 120 cm2     D. 1200 cm2

Câu 4: 357 tạ + 482 tạ =…… ?

A. 839 tạ     B. 739 tạ     C. 859 tạ     D. 639 tạ

Câu 5: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là:

A. 16m     B. 16m2     C. 32 m     D. 32m2

Câu 6: Cho hình vẽ. Cặp cạnh nào không vuông góc?

A. AB và AD.

B. BD và BC.

C. BA và BC.

D. DA và DC.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 186 954 + 247 436

b. 839 084 – 246 937

c. 428 × 39

d. 4935 : 44

Câu 2: Trung bình cộng tuổi mẹ và tuổi con là 27 tuổi. Mẹ hơn con 28 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Câu 3: Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau, chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B A A B C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:(3 điểm) Đặt tính rồi tính:

 

Câu 2:(3 điểm)

Tổng số tuổi của mẹ và con là

27 x 2 = 54 (tuổi)

Ta có sơ đồ

Bài giải

Tuổi của mẹ là:

(54 + 28) : 2 = 41 (tuổi)

Tuổi của con là:

(54 - 28) : 2 = 13 (tuổi).

Hoặc: 41 – 28 = 13 (tuổi).

Hoặc: 54 – 41 = 13 (tuổi).

Đáp số: Mẹ: 41 tuổi; Con: 13 tuổi.

Câu 3:(1 điểm)

Số đó vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 nên chữ số hàng đơn vị phải bằng 0

Số cần tìm là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau nên chữ số hàng nghìn bằng 9, chữ số hàng chục bằng 8.

Số cần tìm là: 9580