Học bài 24h - Học miễn phí, thi điểm cao

Đề 2 - Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án

I. Ghép các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)

 

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5 pts)

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a, b hoặc c (2.5 pts)

 

 

 

IV. Nhìn và viết (2.5 pts)

 

Đáp án & Thang điểm

I. Ghép các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)

0 – apple 1 – cup 2 – gate 3 – hand 4 - mops

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5 pts)

1 – monkey 2 – eggs 3 – dog 4 – pots 5 - Ann

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a, b hoặc c (2.5 pts)

1 – b 2 – c 3 – a 4 – a 5 - b

IV. Nhìn và viết (2.5 pts)

1 – bag 2 – car 3 – milk 4 – goat 5 - hens