Học bài 24h - Học miễn phí, thi điểm cao

Đề 1 - Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án

I. Circle the answer (Khoanh tròn câu trả lời đúng) (2pts):

 

 

II. Look and circle the answer a or b (Xem tranh và khoanh tròn đáp án a hoặc b) (1,5pts):

 

 

 

III. Fill the given words in the blanks. (Điền từ cho sẵn vào chỗ trống) (1,5pts):

Color      is        blue      book       name       my

1. What is your ……………?

2. …………… name is Andy.

3. What ………………this?

4. It’s a ……………

5. What ……………is this?

6. It’s a ……………pencil.

IV. Match the question with the right answer (Ghép câu hỏi vào câu trả lời đúng) (2,5 pts):

1. What’s your name?

2. How are you?

3. What’s this?

4. Is this a ruler?

5. What color is this?

a. It’s a desk.

b. It’s blue.

c. Yes, it is.

d. My name is Lan.

e. I’m fine. Thank you.

V. Điền A, B hoặc C vào chỗ trống (2,5 pts):

 

 

Đáp án & Thang điểm

I. Circle the answer (Khoanh tròn câu trả lời đúng) (2pts):

1. a 2. a 3. b 4. b

II. Look and circle the answer a or b (Xem tranh và khoanh tròn đáp án a hoặc b) (1,5pts):

1. b 2. a 3. a 4. a 5. b 6. a

III. Fill the given words in the blanks. (Điền từ cho sẵn vào chỗ trống) (1,5pts):

1. What is your name?

2. My name is Andy.

3. What is this?

4. It’s a book

5. What color is this?

6. It’s a blue pencil.

IV. Match the question with the right answer (Ghép câu hỏi vào câu trả lời đúng) (2,5 pts):

1. d 2. e 3. a 4. c 5. b

V. Điền A, B hoặc C vào chỗ trống (2,5 pts):

1/ C A T

2/ B A G

3/ B O O K

4/ C H A I R