Học bài 24h - Học miễn phí, thi điểm cao

Đề 1 - Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản)

Phần I. Trắc nghiệm (5,5 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 7 trong số thập phân 99,6754 có giá trị là:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 1) | Đề thi Toán 5 có đáp án

Câu 2: (1 điểm) 37,46 < x < 38,08 số tự nhiên x đó là:

A. 38     B. 39

C. 40     D. 41

Câu 3: (1 điểm) 16cm2 8mm2 = ….......… cm2. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 168     B. 16,8

C. 1680     D. 16,08

Câu 4: (1điểm) Số thập phân của Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 1) | Đề thi Toán 5 có đáp án là:

A. 45,3     B. 45,03

C. 45,003     D. 45,0003

Câu 5: (1 điểm) 9 tạ 7 kg = …….. tạ? Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

A. 9,7     B. 97

C. 907     D. 9,07

Câu 6: (1điểm) Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 1) | Đề thi Toán 5 có đáp án phút = …… giây? Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 135     B. 165

C. 120     D. 156

Phần II. Tự luận (4,5 điểm)

Câu 1: (1điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 16,52 – 5,214

b) 23,05 x 3,5.

Câu 2: (1,5điểm) Điền dấu thích hợp vào ô trống:

a) 54 + 7,6 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 1) | Đề thi Toán 5 có đáp án 54 + 7,06

b) 26,7 x 1,2 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 1) | Đề thi Toán 5 có đáp án 23,9 x 15

c) 3kg 50g Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 1) | Đề thi Toán 5 có đáp án 3500g

Câu 3: (2 điểm) Lớp 51 có tổng số là 30 học sinh, trong đó có 12 học sinh nam còn lại là học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của:

a) Học sinh nam và học sinh lớp đó?

b) Học sinh nữ và học sinh lớp đó?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (5,5 điểm)

Mỗi câu cho 1 điểm riêng câu 1 cho 0,5 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A D C D B

Phần II. Tự luận (4,5 điểm)

Câu 1: (1điểm) (Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)

a) 16,52 – 5,214 = 11,306

b) 23,05 x 3,5 = 80,675

Câu 2:(1,5 điểm) (Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)

a) 54 + 7,6 > 54 + 7,06

b) 26,7 x 1,2 < 23,9 x 15

c) 3kg 50g < 3500g

Câu 3:

Tỉ số phần trăm của học sinh nam và số học sinh của lớp đó là: (0,25 đ)

12 : 30 = 0,4 = 40% (0,75 đ)

Tỉ số phần trăm của học sinh nữ và số học sinh của lớp đó là: (0,25 đ)

100% - 40% = 60% (0,5 đ)

ĐS: a) 40%; b) 60% (0,25 đ)